Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–september 2014

Regulatorisk information
07:30 CET | 21 november 2014

Ökat antal produktionsstarter och förbättrad rörelsemarginal

”Bostads­marknaden är alltjämt stabil med hög efterfrågan och stigande priser. Vi levererar ett starkt resultat tack vare god försäljning samt projekt färdigställda med höjda marginaler. En attraktiv projektportfölj och flera säljstarter under hösten och vintern ger oss möjlighet att överträffa vårt mål för produktionsstarter under 2014, vilket skapar goda förutsättningar inför de kommande åren.” – Anette Frumerie, VD

JANUARI–SEPTEMBER 2014

· Enligt segmentsredovisningen1 uppgick intäkterna till 549,8 Mkr (510,3) och rörelseresultatet till 66,4 Mkr (57,1)
· Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 604,7 Mkr (500,1) och rörelseresultatet till 75,6 Mkr (61,0)
· Resultatet efter skatt uppgick till 61,5 Mkr (48,9), motsvarande 4,84 kr per aktie (4,47)
· Eget kapital uppgick per den 30 september till 654,2 Mkr (289,7), motsvarande 42,17 kr per aktie (26,46)
· Likvida medel var vid periodens utgång 246,8 Mkr (53,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· God försäljning och flera framgångsrika säljstarter.
· Nya markanvisningar om cirka 80 byggrätter i Solna samt 54 vårdplatser i Hässelby Villastad i Stockholm.
· CM-avtal tecknat med Stena Fastigheter avseende projektering av cirka 140 hyresrätter i Gustavsberg, Värmdö.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Fastighets­förvärv av cirka 30 byggrätter i Gustavsberg, Värmdö.
 KONCERNEN   I SIFFRORjan–sep 2014jan–sep 2013juli–sep 2014juli–sep 2013jan–dec 2013
Intäkter  enligt segmentsredovisning, Mkr 1549,8510,3183,9128,9698,7
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr 166,457,129,912,876,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % 112,111,216,29,911,0
Intäkter, Mkr604,7500,1164,976,8658,8
Rörelseresultat, Mkr75,661,029,413,170,6
Rörelsemarginal, %12,512,217,817,110,7
Räntabilitet på eget kapital, % 217,223,721,0
Soliditet, %58,534,037,1
Resultat efter skatt per aktie, kr 34,844,471,641,165,39
Eget kapital per aktie, kr 342,1726,4627,41
Antal produktionsstartade bostäder, st27015911048192
Antal sålda bostäder, st1641437445204
Antal bostäder i pågående produktion, st319261278
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st0132

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

3) Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.

Besqab AB (publ) Org. nr 556693-8881 Box 1328, 183 13 Täby, Besöksadress: Kemistvägen 17
Telefon: 08-630 16 00, Fax: 08-630 16 90, E-post: ir@besqab.se, Hemsida: www.besqab.se

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2014 kl. 07.30.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17