Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad rapporterar en fortsatt stabil bostads­utveckling med ökad omsättning och ett bra resultat vid utgången av 2023

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (publ) (“Aros Bostad”) rapporterar ökad omsättning och ett bra resultat i bokslutet för 2023, trots en fortsatt avvaktande marknad under det fjärde kvartalet. Behovet av kvalitativa bostäder i Stockholmsområdet är fortsatt stort och efterfrågan förväntas förbättras med ett stabiliserat ränteläge. Efter kvartalets utgång offentliggjordes att Aros Bostad har lämnat ett rekommenderat uppköpserbjudande till Besqab AB (publ)s aktieägare, med avsikten att gå samman.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:
”Det är mycket glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat under marknadsmässigt utmanande tider, ett tydligt kvitto på att våra strategiska beslut och förberedelser inför marknadsnedgången har gett resultat. Jag ser nu fram emot ett spännande 2024, och att vara del av att skapa ett nytt bolag med målsättningen att bli den ledande bostads­utvecklaren i Storstockholm och Uppsala.”

Länk till den digitala presentationen 9 februari kl 09.00:
https://financialhearings.com/event/46408
 

Perioden januari–december

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 1 432 715 TSEK (954 451). Bruttoresultatet uppgick till 284 483 TSEK (238 444) och bruttomarginalen var 19,9 procent (25,0).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 173 698 TSEK (141 348) och rörelsemarginalen var 12,1 procent (14,8). Årets resultat uppgick till 130 366 TSEK (136 156). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,66 SEK (3,45).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 80,5 procent vid årets slut respektive
78,6 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 2 096 360 TSEK jämfört med 1 910 034 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 603 808 respektive 2 430 271 TSEK per föregående årsskifte.

>> Enligt IFRS uppgick nettoomsättning till 1 487 664 TSEK (41 137), rörelsemarginalen var 14,1 procent (neg). Årets resultat uppgick till 168 306 TSEK (–62 572). Intäktsredo visning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av till träden till bostäder har skett. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,43 SEK (1,59).

>> Enligt IFRS uppgick soliditeten till 70,4 procent vid årets slut respektive 58,1 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 1 787 973 TSEK jämfört med 1 563 707 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 540 694 TSEK respektive 2 693 536 TSEK per föregående årsskifte.

>> Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 87 procent (88). Antal sålda bostäder under året uppgick till 56 (1 015).

>> Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under året uppgick till 533 (122). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 574 (58).

 

Perioden oktober–december

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 389 437 TSEK (275 893). Bruttoresultatet uppgick till 70 481 TSEK (100 296) och bruttomarginalen var 18,1 procent (36,4).

>> Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 41 461 TSEK (69 966) och rörelsemarginalen var 10,6 procent (25,4). Periodens resultat uppgick till 25 404 TSEK (66 999). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,49 SEK (1,52).

>> Enligt IFRS uppgick nettoomsättning till 487 650 TSEK (15 216). Rörelseresultatet uppgick till
70 882 TSEK (–39 634) och rörelsemarginalen var 14,5 procent (neg). Periodens resultat uppgick till 52 570 TSEK (–37 430). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,01 SEK (–0,85).

>> Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 87 procent (88). Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 22 (5).
>> Antal av bostads­rättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 124 (27). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 108 (0).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

>> Aros Bostad har färdigställt och lämnat över den första etappen av bostads­projektet Viggby Ängar i Täby. Projektet såldes till CBRE Investment Management som del av en hyresrättsaffär i juli 2021.
>> Aros Bostad ingick den 15 augusti 2022 avtal om att tillträda totalt 34 projektmöjligheter från ALM Equity. Mot bakgrund av att de avtalsmässiga förutsättningarna har infallit, har Aros Bostad nu tillträtt ytterligare två projekt, Åbyholm och Ekerö Brygga. Aros Bostad har därmed tillträtt 26 av 34 projekt.
>> Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal för uppförande av tredje etappen av Viggby Ängar, vilket motsvarar ett fler bostads­hus med totalt 111 hyreslägenheter i Täby. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.

>> Aros Bostad har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Utöver detta har Aros Bostad bytt Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ).

>> Aros Bostad har tillträtt den andra etappen av projektet Femöringen Järva Krog i Solna. Projektet förvärvades från NCC i november 2021 och såldes som hyresrätter till investeraren Patrizia i juni 2022. Totalt kommer utvecklings­projektet att omfatta 213 hyreslägenheter fördelat på två etapper. Aros Bostad tillträdde den första etappen i februari 2023. Projektet är produktionsstartat med NCC som total entreprenör. Patrizia tillträder hyresrätterna vid färdigställande.

>> Som kommunicerats i press­meddelande den 31 oktober 2022 emitterade Aros Bostad konvertibler av serie 2022/2023 med ett nominellt belopp om totalt cirka 327,7 miljoner kronor att växlas till stamaktier under 2023, till ALM Equity. Konvertiblerna har den 2 november 2023 konverterats till stamaktier.

>> Aros Bostad har, genom ett banksyndikat bestående av Nordea och Swedbank, tecknat finansiering för tre bostads­utvecklings­projekt i den hyresrättsportfölj som såldes till Patrizia i juni 2022. Därmed är finansiering av samtliga projekt som ingår i hyresrättsportföljen säkerställd.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

>> Aros Bostad startar det nya året med att sälja den sista av 52 bostads­rätter i Ektorpsbacken, Nacka. Det Svanencertifierade projektet, som är byggt i trä, färdigställdes under 2023.

>> Aros Bostad har offentliggjort ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab. Aros Bostad och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny ledande aktör inom bostads­utveckling i Storstockholm och Uppsala. Erbjudandet rekommenderas enhälligt av Besqabs styrelse och stöds även av aktieägare som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab.

 

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ). Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-09 07:00 CET.

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 december 2023 driver bolaget 61 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 100 bostäder. Aros Bostad är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, telefon: +46 73 856 42 65