Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ halvårsrapport för januari-juni 2021 visar en fortsatt tillväxtresa med en noterad stamaktie, stark försäljning och ökat rörelseresultat

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har släppt sin halvårsrapport för januari till juni 2021. För Aros Bostad har perioden inneburit en fortsatt hög aktivitet och god försäljning i en stark bostads­marknad. Under andra kvartalet noterades bolaget stamaktie på OMX Nasdaq First North, vilket skapar förutsättningar för en accelererad utveckling av fler bostads­projekt helt i egen regi. Nya byggrätter har förvärvats och efter periodens slut genomfördes försäljning av två utvecklings­projekt som hyresrätter till institutionella investerare.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Försäljningen av utvecklings­projekten påvisar den stora styrkan i Aros Bostads­ byggrättsportfölj. Vi utvärderar ständigt marknaden och kan agera snabbt på de affärsmöjligheter som erbjuds. Förutom att realisera goda projektresultat kan vi nu accelerera utbyggnadstakten och möjliggöra en snabbare ökning av antalet bostäder i produktion.”

Perioden januari – juni 2021

 • Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 50 586 TSEK (22 302) och resultat från andelar i intresseföretag till 15 750 TSEK (19 183). Totala rörelseintäkter uppgick till 67 401 TSEK (42 959).
 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 25 305 TSEK (12 598) och rörelsemarginalen var 50,0 procent (56,5). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 23 921 TSEK (11 445).
 • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 86 802 TSEK (5 953) och periodens resultat före skatt till 42 749 TSEK (–31 360). Rörelsemarginalen enligt IFRS var 51,1 procent (neg) och resultat per aktie uppgick till 1,31 SEK (–0,97). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett, under första kvartalet har tillträde och vinstavräkning skett i projekt Link Järva Krog vilket innebär ett väsentligt högre resultat jämfört med samma period föregående år.
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 136 (65), antal bokade bostäder uppgick till 77 (59).
 • Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 30 (23), varav 7 (7) är under pågående produktion. Projekt Nockebyn i Bromma har färdigställts under perioden.
 • Totalt är 60 procent (40) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden, i kronologisk ordning

 • Aros Bostad har stärkt teamet med flera rekryteringar.
 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst för uppförande av 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg genom projektet T2 Fabriksparken. Projektet är Aros Bostads­ första i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras.
 • Samtliga 69 radhus inom projektet Milstena i Skarpäng, Täby har sålts. Milstena Skarpäng är Aros Bostads­ första småhusområde och även bolagets första projekt med industriellt producerade radhusstommar i trä.
 • Aros Bostad har tillträtt fastigheterna Tråden 1 och 2 i centrala Sundbyberg. Fastigheterna, som kommer att utgöra det andra av totalt tre bostads­kvarter inom Fabriksparken, förvärvades av Skandia Fastigheter i juni 2020. Försäljningen startade under april 2021 och intresset har varit starkt.
 • Detaljplan avseende projekt Ektorp i Nacka har antagits och vunnit laga kraft. Byggnationen kommer ske med industriellt producerade stommar i trä, i enlighet med Aros Bostads­ koncept för att erbjuda hög kvalitet till en lägre kostnad.
 • Projekt Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm är slutsålt ett år före färdigställande.
 • Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av byggrätter inom bostads­utvecklings­området Bro Mälarstad i Upplands-Bro. Förvärvet är en del av Aros Bostads­ satsning på industriellt tillverkade bostads­hus i trä, med fokus på att åstadkomma hög kvalitet till en lägre kostnad.
 • Handeln av Aros Bostads­ stamaktie inleddes den 16 juni 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för erbjudandet av stamaktier var mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.
 • Projektet Link Järva Krog i Solna är inflyttat och har färdigställts.
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Sverige AB avseende uppförande av den andra etappen av bostads­utvecklings­projektet Invernesshöjden i Danderyd.
 • Aros Bostad har tecknat avtal om försäljning av två bostads­utvecklings­projekt, vilka utgör första etappen av området Viggby Ängar i Täby respektive tredje etappen av O2 Orminge i Nacka. Köpeskillingen uppgår till 850 miljoner kronor och köpare är CBRE Global Investors, på uppdrag av en paneuropeisk fond.
 • Fastigheterna tillträds av köparen vid färdigställande, då de även redovisas som avyttrade enligt IFRS.
 • Den 19 juli avnoterades Aros Bostads­ preferensaktie serie A.
   

Halvårsrapporten kommer att presenteras av VD Magnus Andersson och vice VD/CFO Ken Wendelin fredag 27 augusti klockan 09.00 på www.financialhearings.com

 


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-27 07:00 CET.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare inom Storstockholmsområdet med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar och utvecklar mark till byggrätter och vidare till färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget grundades 2006 och den primära geografiska marknaden är Storstockholm, samt Uppsala. Bolagets projektportfölj har byggts upp i fondstrukturer tillsammans med institutionella investerare, samt genom egna förvärv. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 500 bostäder.

Huvudinvesterare i Aros Bostads­ fonder är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare.

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie B är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00