Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Kallelse till Besqabs årsstämma 2020

Regulatorisk information
Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2020 klockan 16:00. Inregistreringen öppnar klockan 15:30.

Plats: Besqabs huvudkontor, Golfvägen 2 (plan 5), 182 31 Danderyd

 

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 21 april 2020,
 • dels anmäla sig senast tisdag den 21 april 2020 till Besqab. Anmälan kan göras per telefon 08-402 92 67 vardagar klockan 09:00-16:00 eller på Besqabs hemsida www.besqab.se. Anmälan kan också göras skriftligen per post till: Besqab AB ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

 

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset har Besqab beslutat att vidta ett antal försiktighets- och riskminimeringsåtgärder vid genomförandet av årsstämman:

 • Inregistrering sker från klockan 15:30 och aktieägare som anländer tidigare ombeds vänligen vänta utomhus.
 • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
 • Bolagets VD kommer inte att hålla något anförande vid årsstämman. VD-anförandet spelas istället in och görs tillgänglig på www.besqab.se klockan 13:00 dagen för årsstämman.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i företagsledningen kommer att begränsas.

 

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud enligt nedan beskrivet. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

 

Besqab följer utvecklingen av risken för smittspridning mycket noggrant och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade kring eventuella ytterligare åtgärder.

 

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.besqab.se.

 

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdag den 21 april 2020. 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till följande integritetspolicy­ för bolagsstämmor: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy­-bolagsstammor-svenska.pdf

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdag den 21 april 2020 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

 

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Besqab totalt 15 514 829 aktier och röster, varav 136 496 aktier innehas av bolaget självt. Aktier i bolagets eget förvar är inte röstberättigade.

 

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 12. Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitaments­program
 13. Beslut om ändring av bolagsordning
 14. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b), Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 617 333 144 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 2,50 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. 


Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 29 april 2020. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclears försorg tisdagen den 5 maj 2020.

 

Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter.

 

Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag. 

 

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 435 000 kronor (410 000 kronor för 2019) till ordföranden och med 265 000 kronor (250 000 kronor för 2019) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 230 000 kronor (1 160 000 kronor för 2019) om de föreslagna ledamöterna väljs. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete.

 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 10, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Därutöver föreslås nyval av Carola Lavén.

 

Valberedningen föreslår att Olle Nordström omväljs till styrelseordförande.

 

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

 

Punkt 11, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Besqab. Ersättningsriktlinjerna i styrelsens förslag skiljer sig till viss del från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019, med hänsyn till nya EU-regler om aktieägares rättigheter som har implementerats genom ändringar i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Besqab AB (publ) (”Besqab”) ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör tillgång till ledande befattningshavare med sådan kompetens bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, hållbar samhällsutveckling och en trygg och attraktiv arbetsplats.

 

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.

 

RIKTLINJERNAS FRÄMJANDE AV BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI, LÅNGSIKTIGA INTRESSEN OCH HÅLLBARHET

Besqab ska utveckla nya hem med kunskap om och förståelse för hur människor vill leva sina liv. För att uppnå de övergripande målsättningarna om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, en hållbar samhällsutveckling samt en trygg och attraktiv arbetsplats innebär bolagets affärsstrategi i korthet följande:

 • Produktionsstarta fler bostäder samt förbättra kostnadskontrollen
 • Förstå kundnytta och fokusera på vad som skapar kundvärden
 • Proaktivt arbete med väsentliga hållbarhets­frågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarengagemang samt ett bra arbetsklimat

 

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se Besqabs hemsida www.besqab.se.

 

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

 

PERSONKRETS

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande direktör och, i förekommande fall, vice verkställande direktör, samt andra ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och de till denne rapporterande chefer som också ingår i koncernledningen i Besqab. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

 

ERSÄTTNINGAR

Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

 

Fast grundlön

Fast grundlön ska vara konkurrenskraftig och baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, ansvar, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta medarbetarens kvalitativa prestation.

 

Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

 

Rörlig ersättning

Syftet med rörlig ersättning är att stimulera anställda att prestera bättre, att stanna kvar i bolaget och att utveckla sina respektive ansvarsområden att ytterligare bidra till Besqabs affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Rörlig ersättning ska mätas mot förutbestämda mål samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

 

Besqab tillämpar två modeller för rörlig ersättning: kortsiktiga årliga bonusprogram samt långsiktiga aktierelaterade incitaments­program (LTI). LTI beslutas separat av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

 

Kortsiktiga incitament (Short Term Incentive; STI)

Besqabs STI-program är ett årligt bonussystem riktat till all tillsvidareanställd personal i Besqabkoncernen. Bonusen ger kontant betalning baserat på andelar utifrån den anställdes befattning och ansvar. STI-programmets syfte är att behålla och attrahera personal, att ha nöjda kunder och att öka lönsamheten. Utfallet bestäms av två förutbestämda och mätbara parametrar – Resultat före skatt samt Nöjd-Kund-Index (NKI). Styrelsen ansvarar för att bedöma i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.

 

Bonusutbetalning avseende Resultat före skatt grundas på ett bonusunderlag som beräknas utifrån Besqabkoncernens fastställda redovisade resultat före skatt för 2020 enligt segmentsredovisningen reducerat med en schablonavkastning på årets ingående eget kapital enligt segmentsredovisningen. Total bonus uppgår till maximalt 25 procent av bonusunderlaget och inkluderar semesterersättning samt kostnader för arbetsgivaravgifter och individuella tjänstepensioner. Kontant utbetalning, med avdrag för schablonberäknade kostnader för arbetsgivaravgifter och individuella tjänstepensioner, sker efter det att årsredovisningen för Besqabkoncernen fastställts på årsstämma.

 

Bonusutbetalning avseende NKI erhålls i det fall Besqabkoncernens genomsnittliga NKI-resultat överstiger branschsnittet för samma period, baserat på kundundersökningar utförda av ett oberoende marknadsanalys-företag med svar som inkommit under perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020. Koncernens resultat före skatt enligt segmentsredovisningen måste även vara positivt. Om dessa två kriterier är uppfyllda utbetalas kontant en månadslön motsvarande fast månadslön per 31 december intjänandeåret.

 

Vid nyanställning är den anställde berättigad till STI i proportion till under intjänandeåret arbetad tid. Anställd som säger upp sig eller blir uppsagd har inte rätt till rörlig ersättning som vid det tillfället inte betalats ut, inte heller till upparbetad rörlig ersättning under det år uppsägningen sker. Upphör anställning av andra skäl, såsom pension, är den anställde berättigad att erhålla intjänad rörlig ersättning i proportion till anställningstid under intjänandeåret.

 

För verkställande direktören ska den kortsiktiga rörliga ersättningen vara maximerad och ej överstiga 75 procent av den fasta lönen, exklusive eventuella andra förmåner. För övriga medlemmar i koncernledningen ska den kortsiktiga rörliga ersättningen ej överstiga 50 procent av den fasta lönen exklusive eventuella andra förmåner. Styrelsen fattar beslut om antal andelar och maximal ersättning inför varje räkenskapsår. Den kortsiktiga rörliga ersättningen inkluderar semesterersättning och är pensionsgrundande.

 

Långsiktiga incitament (Long Term Incentive; LTI)

Långsiktiga aktierelaterade incitaments­program är en integrerad del av den totala ersättningen, vilka syftar till att belöna ett framgångsrikt genomförande av bolagets strategi och skapande av ett långsiktigt aktieägarvärde. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program ska föreslås bolagsstämman eller inte.

 

Pension

Bolaget tillämpar ITP-planen för samtliga anställda utom för verkställande direktören och CFO. Verkställande direktörens pension ska vara premiebaserad och premien uppgå till 30 procent av under året utbetald fast lön. Pension för CFO ska vara premiebaserad och premien uppgå till 33 procent av under året utbetald fast lön.

 

Andra förmåner

För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra jämförbara aktörer. Andra förmåner får uppgå till maximalt 10 procent av fast grundlön.

 

ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om maximalt tolv månader och vid uppsägning från befattningshavarens sida en uppsägningstid om maximalt sex månader. Inga avgångsvederlag ska förekomma.

 

LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

 

BESLUTSPROCESS

Inom Besqabs styrelse finns inget ersättningsutskott utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. De uppgifter som skulle ha ålegat ett ersättningsutskott utförs istället av styrelsen, däribland ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Styrelsen behandlar även övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

 

Av årsstämman beslutade riktlinjer ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt, helt eller delvis, frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt i bolaget gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Fast ersättning utbetalas av Besqab i enlighet med ingångna avtal. Deltagande i och utbetalning av rörlig ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med kortsiktiga och långsiktiga incitaments­program ska, för varje enskilt program, beslutas av styrelsen.

 

Punkt 12, Beslut om införande av långsiktigt aktierelaterat incitaments­program

A.                   Implementering av aktiesparprogram 2020

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitaments­program (”LTI 2020”). Incitaments­programmet omfattar samtliga medarbetare om cirka 107 personer (”Deltagarna”), uppdelat på följande fyra grupper; (i) verkställande direktör, (ii) ledningsgrupp, (iii) affärsområdeschefer, projektledare och platschefer m fl, samt (iv) övriga medarbetare. Det huvudsakliga motivet med LTI 2020 är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelmedarbetare samt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna i programmet förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Besqab.

 

Besqab har för närvarande tre utestående incitaments­program som beslutades på årsstämman 2017 (”LTI 2017”), årsstämman 2018 (”LTI 2018”) respektive årsstämman 2019 (”LTI 2019”). Årsstämman 2016 beslutade att inrätta LTI 2016 som avslutats under mars 2020. Mer information om av årsstämman tidigare beslutade incitaments­program finns på bolagets hemsida www.besqab.se.

 

Deltagarna i LTI 2020 förväntas med egna medel förvärva mellan 1–1 200 aktier (beroende på grupptillhörighet) i Besqab (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm. Om Sparaktierna behålls under en period från 1 december 2020 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2023 (”Sparperioden”) och Deltagare kvarstår i sin anställning i Besqab eller annat bolag i koncernen under hela Sparperioden, berättigar varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en aktie i Besqab (”Matchningsaktie”) förutsatt att Besqabaktiens totalavkastning är positiv under Sparperioden samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning, som angivna i styrelsens fullständiga förslag, är uppfyllda under en period från den 1 januari 2021 till den 31 december 2023 (”Prestationsperiod”) – ytterligare högst en till fyra aktier i Besqab (”Prestationsaktier”).

 

Deltagaren har för varje Sparaktie han/hon har investerat i rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier i enlighet med det följande: (i) verkställande direktören får förvärva maximalt 1 200 Sparaktier och kan erhålla högst 1 200 Matchningsaktier samt högst 4 800 Prestationsaktier, (ii) ledningsgruppen får förvärva maximalt 600 Sparaktier per person och kan erhålla högst 600 Matchningsaktier per person samt högst 1 800 Prestationsaktier per person, (iii) affärsområdeschefer, projektledare och platschefer m fl får förvärva maximalt 300 Sparaktier per person och kan erhålla högst 300 Matchningsaktier per person samt högst 600 Prestationsaktier per person, och (iv) övriga medarbetare får förvärva maximalt 300 Sparaktier per person och kan erhålla högst 300 Matchningsaktier per person samt högst 300 Prestationsaktier per person.

 

Programmet innebär en maximal tilldelning av 100 000 aktier i Besqab. Detta motsvarar cirka 0,65 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för förslaget.

 

För att säkerställa leverans av aktier i Besqab enligt LTI 2020, föreslår styrelsen i enlighet med punkterna B–D nedan att styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Styrelsen anser att förvärv och överlåtelse av egna aktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden. Skulle stämman inte besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier kommer styrelsen att ingå swapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten kommer att på marknaden förvärva och till deltagarna i programmen överlåta aktier.

 

Styrelsen har låtit genomföra preliminära kostnadsberäkningar för LTI 2020 med antagande om en aktiekurs om 120 kronor. Under förutsättning av att prestationsmålen uppnås till fullo, att samtliga Deltagare investerar i maximalt antal tillåtna Sparaktier samt att personalomsättningen under Sparperioden är noll procent, uppgår kostnaden för LTI 2020 till cirka 18,4 miljoner kronor, varav kostnaden för sociala avgifter utgör cirka 6,5 miljoner kronor.

 

B.                   Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om bolagets förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

 

 1. Förvärv får ske av högst 130 000 aktier.
 2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
 3. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 4. Betalning för aktierna ska ske kontant.

 

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av LTI 2020 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitaments­program.

 

C.                   Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget enligt följande.

 

 1. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 2. Aktierna får endast överlåtas på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
 3. Överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 4. Betalning för aktierna ska ske kontant.

 

Skälet till styrelsens förslag är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2017–2020 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitaments­program.

 

D.                   Överlåtelse av egna aktier till Deltagarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande.

 

 1. Högst 100 000 aktier får överlåtas.
 2. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma Deltagarna, med rätt för envar Deltagare att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2020.
 3. Deltagarna har rätt att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2020, dvs. inom 30 dagar efter dagen för offentliggörandet av kommunikén avseende räkenskapsåret 2023.
 4. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i programmet uppställda villkor uppfylls.
 5. Överlåtelse av aktier i enlighet med LTI 2020 kommer att ske vederlagsfritt.
 6. Antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under LTI 2020 kan enligt villkoren i programmet komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra för Besqab att överlåta Matchningsaktier och Prestationsaktier till Deltagarna i LTI 2020.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman om förslagen under punkten A ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med enkel majoritet. För giltigt beslut av stämman om förslaget under punkten D ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman om förslagen under punkterna B och C ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 13, Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att § 1 och § 9 i bolagsordningen ändras enligt nedan:

 

(i)                         Förslag till ny lydelse:                    § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara Besqab AB (publ).

 

Förslaget enligt (i) lämnas med anledning av att lagen (2018:1653) om företagsnamn har ersatt firmalagen vilket innebär att ordet firma ändrats till företagsnamn.

 

(ii)                        Förslag till ny lydelse:                    § 9 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

 

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

 

Förslaget enligt (ii) lämnas med anledning av att rätten att delta regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag. 

 

För giltigt beslut av stämman om styrelsens förslag i denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast måndagen den 6 april 2020 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på www.besqab.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

______________

 

Danderyd i mars 2020

BESQAB AB (PUBL)

Styrelsen

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se