Logotype

Delårsrapport januari–september 2014

Regulatorisk information
07:30 CET | 21 november 2014

Ökat antal produktionsstarter och förbättrad rörelsemarginal

”Bostads­marknaden är alltjämt stabil med hög efterfrågan och stigande priser. Vi levererar ett starkt resultat tack vare god försäljning samt projekt­ färdigställda med höjda marginaler. En attraktiv projekt­portfölj och flera säljstarter under hösten och vintern ger oss möjlighet att överträffa vårt mål för produktionsstarter under 2014, vilket skapar goda förutsättningar inför de kommande åren.” – Anette Frumerie, VD

JANUARI–SEPTEMBER 2014

· Enligt segmentsredovisningen1 uppgick intäkterna till 549,8 Mkr (510,3) och rörelseresultatet till 66,4 Mkr (57,1)
· Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 604,7 Mkr (500,1) och rörelseresultatet till 75,6 Mkr (61,0)
· Resultatet efter skatt uppgick till 61,5 Mkr (48,9), motsvarande 4,84 kr per aktie (4,47)
· Eget kapital uppgick per den 30 september till 654,2 Mkr (289,7), motsvarande 42,17 kr per aktie (26,46)
· Likvida medel var vid periodens utgång 246,8 Mkr (53,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· God försäljning och flera framgångsrika säljstarter.
· Nya markanvisningar om cirka 80 byggrätter i Solna samt 54 vårdplatser i Hässelby Villastad i Stockholm.
· CM-avtal tecknat med Stena Fastigheter avseende projekt­ering av cirka 140 hyresrätter i Gustavsberg, Värmdö.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Fastighets­förvärv av cirka 30 byggrätter i Gustavsberg, Värmdö.
 KONCERNEN   I SIFFRORjan–sep 2014jan–sep 2013juli–sep 2014juli–sep 2013jan–dec 2013
Intäkter  enligt segmentsredovisning, Mkr 1549,8510,3183,9128,9698,7
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr 166,457,129,912,876,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % 112,111,216,29,911,0
Intäkter, Mkr604,7500,1164,976,8658,8
Rörelseresultat, Mkr75,661,029,413,170,6
Rörelsemarginal, %12,512,217,817,110,7
Räntabilitet på eget kapital, % 217,223,721,0
Soliditet, %58,534,037,1
Resultat efter skatt per aktie, kr 34,844,471,641,165,39
Eget kapital per aktie, kr 342,1726,4627,41
Antal produktionsstartade bostäder, st27015911048192
Antal sålda bostäder, st1641437445204
Antal bostäder i pågående produktion, st319261278
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st0132

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.

3) Nyckeltal per aktie har justerats för aktiesplit 10:1 genomförd i maj 2014.

Besqab AB (publ) Org. nr 556693-8881 Box 1328, 183 13 Täby, Besöksadress: Kemistvägen 17
Telefon: 08-630 16 00, Fax: 08-630 16 90, E-post: ir@besqab.se, Hemsida: www.besqab.se

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2014 kl. 07.30.