Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad Delårsrapport januari - mars 2020

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) släpper under fredagen delårsrapport för perioden januari – mars 2020. Rapporten visar på ökning av antalet sålda bostäder samt, enligt segments-redovisningen, ökad nettoomsättning och förbättrat resultat jämfört med motsvarande period föregående år.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi kan konstatera att efter en stark inledning av det nya året står vi inför en unik utmaning med anledning av Coronavirusets utbredning. Det vi vet från tidigare marknadsnedgångar är att det i osäkra tider är än viktigare att skapa trygghet för kunden i bostads­affären. Vi är väl rustade att hantera situationen och anpassar oss efter de nya förutsättningarna.”

Aros Bostad har 22 bostads­projekt i projektportföljen fördelat på cirka 3 200 potentiella bostäder, varav 403 bostäder är under i produktion.

Per det första kvartalet 2020 konsolideras bostads­rätts­föreningarna och vinstavräkningen justeras till att intäkten redovisas vid tillträde vilket sammanfaller med att fastigheten är färdigställd. För att skapa kontinuitet avser Aros Bostad att även fortsättningsvis, parallellt med IFRS-redovisningen, att i vår segmentsredovisning tillämpa succesiv vinstavräkning, vilket vi anser bäst beskriver Aros Bostads­ affärsprocess och det är fortsatt enligt denna princip som styrelse och ledning följer verksamheten.

Perioden januari – mars 2020 (motsvarande period 2019)

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 15 007 TSEK (7 092) och resultat från andelar i intresseföretag till 1 340 TSEK (6 401). Totala rörelseintäkter uppgick till 17 081 TSEK (14 331). 
 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 2 396 TSEK (1 688) och rörelsemarginalen var 16,0 procent (23,8).
 • Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 1 787 TSEK (781).
 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 35 (30), antal bokade bostäder uppgick till 4 (11).
 • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 22 (25), varav 5 (3) är under produktion. Ett projekt har färdigställts.
 • Totalt är 67 procent (76) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.
 • Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 5 184 TSEK (8 178) och periodens resultat före skatt till –12 420 TSEK (–5 375).
 • Rörelsemarginalen enligt IFRS var negativ (neg) och resultat per aktie uppgick till –0,39 SEK (-0,19).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Aros Bostad har ändrat redovisningsprincip avseende bostads­rätts­föreningar. Nya redovisningsprincipen tillämpas från 1 januari 2020 och hänförliga poster från tidigare perioder har räknats om. Segmentsredovisningen motsvarar tidigare tillämpad redovisning med succesiv vinstavräkning.
 • Aros Bostad har tecknat avtal med Stockholms kommun avseende en markanvisning för 90 bostads­lägenheter inom den femte stadsutvecklings­etappen på Årstafältet.
 • Aros Bostad har sålt samtliga lägenheter i bostads­projektet Tegeludden 16 på Gärdet i Stockholm.
 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Peab för uppförande av bostads­projektet Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm.
 • Aros Bostad har färdigställt projekt K57 Rosendal i Uppsala i samband med godkänd slutbesiktning.
 • Aros Bostad har utökat teamet genom tre seniora rekryteringar på nyckelpositioner.
 • Aros Bostad har tecknat avtal med C4 Hus och TM Anläggning för hus- respektive markentreprenad avseende 69 radhus för projekt Milstena Skarpäng i Täby.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Aros Bostad har produktionsstartat Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm.
 • Aros Bostad har säljstartat 105 lägenheter i O2 Orminge Nacka.

Denna information är sådan information som Aros Bostads­utveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 klockan 07:00 (CET). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 200 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har åtta projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Bilder

 • Milstena_1.jpg