Logotype

Hållbarhets­policy­

Besqabs hållbarhets­arbete utgår ifrån Brundtlandskommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling: En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.


Hållbarhets­arbetet ska bedrivas systematiskt för att styra verksamheten i linje med globala och nationella mål för hållbarhet samt framtidssäkra Besqabs affär och de boendemiljöer vi skapar.

Förhållningssätt

Hållbarhets­perspektivet är en naturlig del av våra processer. Besqab arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

  • Arbeta med konkreta mål och måluppföljning där hållbarhets­frågorna är integrerade i affärsplanen och finns på styrelsens och ledningens agenda.
  • Säkerställa att gällande lagstiftning, föreskrifter och tillstånd efterlevs.
  • Använda tredjepartscertifiering där så är lämpligt för att kvalitetssäkra vårt arbete.
  • Bostads­utveckling och fastighets­förvaltning sker med långsiktighet och stor hänsyn till miljön.
  • Utveckla hållbara bostads­områden och sunda miljöer både inomhus och utomhus där människor vill vara och leva länge.
  • Hushålla med resurser samt sträva efter att använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder i produktion och förvaltning.
  • Vår kultur genomsyras av en respekt för människor, miljö och vår omgivning där alla medarbetare har kunskap om vårt hållbarhets­arbete, personligt engagerar sig samt agerar efter det.
  • Arbeta för att främja en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö med långsiktigt friska medarbetare.
  • Verka för finansiell stabilitet och en hållbar ekonomisk tillväxt för Besqab och dess ägare, kunder och hyresgäster, leverantörer och samarbetsparter.
  • Verka för sund konkurrens genom god affärsetik såväl inom företaget som i förhållande till kunder och hyresgäster, leverantörer och samarbetsparter.

Relaterade dokument

Hållbarhets­policy­