Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutskommuniké 2015

Regulatorisk information
Stärkt byggrättsportfölj och förbättrad lönsamhet

”En stark avslutning summerar ett bra 2015. Helårsresultatet är det bästa någonsin för Besqab. Vi har utökat vår byggrättsportfölj med mer än 1 300 byggrätter samt erhållit en markanvisning för att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Dessutom har vårt målmedvetna och engagerade kundarbete gett resultat och vi belönades med utmärkelsen Årets nöjdaste kunder 2015. Vi jobbar nu entusiastiskt vidare med att bli ännu bättre.” – Anette Frumerie, VD

Januari–december 2015

  • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 1 474,9 Mkr (815,7) och rörelseresultatet till 277,3 Mkr (96,5)
  • Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 1 409,3 Mkr (857,1) och rörelseresultatet till 275,4 Mkr (104,1)
  • Resultatet efter skatt ökade till 261,2 Mkr (88,5) motsvarande 16,83 kr per aktie (6,59)
  • Eget kapital uppgick per den 31 december till 907,9 Mkr (681,4) motsvarande 58,52 kr per aktie (43,92)
  • Likvida medel var vid periodens utgång 365,1 Mkr (334,2)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 5,00 kronor per aktie (2,25)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Besqab har sålt vård- och omsorgsboendet Grönskogen i Sundbyberg till Fridhem Fastighets­utveckling Stockholm. Resultatet från försäljningen uppgår till drygt 30 Mkr.
  • Besqab har avtalat om förvärv av totalt cirka 650 byggrätter i Uppsala och Stockholm genom affärer med Lantmännen och Ikano Bostad. Samtidigt avtalades om försäljning av två vård- och omsorgsboenden till Lantmännen.
  • Besqab har avtalat om förvärv av cirka 220 byggrätter i Nacka strand. Säljare är The Carlyle Group.
  • I december vann Besqab en markanvisningstävling för ett nytt äldreboende i Ältadalen i Nacka.

KONCERNEN I SIFFRORjan–dec 2015jan–dec 2014okt–dec
2015
okt–dec
2014
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr, 1)1 474,9815,7388,0265,9
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr,   1)277,396,592,530,1
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, %, 1)18,811,823,811,3
Intäkter, Mkr1 409,3857,1332,9252,5
Rörelseresultat,   Mkr275,4104,193,228,5
Resultat efter   skatt, Mkr261,288,592,327,0
Rörelsemarginal,   %19,512,128,011,3
Räntabilitet   på eget kapital, %32,918,0
Soliditet, %59,255,0
Resultat per   aktie, kr16,836,595,951,74
Eget kapital   per aktie, kr58,5243,92
Antal   produktionsstartade bostäder, st38940664136
Antal sålda   bostäder, st49633686172
Antal bostäder   i pågående produktion, st639439
Andel sålda   och bokade bostäder i pågående produktion, %9673
Antal osålda   bostäder i avslutad produktion, st00

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016 kl. 07.30.

För mer information, kontakta:

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-409 416 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-409 416 17