Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–mars 2019

Regulatorisk information
Vi produktionsstartar på en mer stabil marknad

Marknaden återhämtar sig gradvis och vår försäljning ökade jämfört med samma kvartal förra året. Ett gott marknadsmottagande möjliggjorde att vi kunde produktionsstarta projektet Ekparken i Uppsala. Besqab har en stark finansiell ställning, en attraktiv byggrättsportfölj och ett konkurrenskraftigt bostads­erbjudande och med detta ser vi positivt på framtiden.”  - Anette Frumerie, VD

Januari–mars 2019

  •  Enligt segmentsredovisningen 1) uppgick kvartalets intäkter till 232,4 Mkr (282,3) och rörelseresultatet till 10,7 Mkr (36,1)

  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 292,2 Mkr (324,4) och rörelseresultatet till 17,9 Mkr (50,5)

  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 15,8 Mkr (41,4) motsvarande 1,03 kr per aktie (2,69)

  •  Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 327,0 Mkr (1 334,6) motsvarande 86,35 kr per aktie (86,72)
  •  Likvida medel var vid kvartalets utgång 457,7 Mkr (493,8)

  •  Antal sålda bostäder det första kvartalet var 36 (20) och antal produktionsstartade bostäder var 33 (0)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Inflyttning och överlämning av vård- och omsorgsboendet Mandelblomman i Spånga till vårdgivaren Vardaga.

Koncernen

jan–mar 2019jan–mar 2018apr  2018 
mar 2019
jan– dec 2018
Intäkter enligt segmentsredovisning, Mkr 1)232,4282,31 221,41 271,3
Rörelseresultat enligt segmentsredovisning, Mkr 1)10,736,192,2117,6
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning, % 1)4,612,87,59,3
Rörelsemarginal enligt segmentsredovisning
exkl fastighets­försäljningar, % 1)
4,612,87,59,3
Intäkter, Mkr292,2324,41 279,61 311,8
Rörelseresultat, Mkr17,950,5113,8146,5
Resultat efter skatt, Mkr15,841,495,9121,5
Rörelsemarginal, %6,115,68,911,2
Räntabilitet på eget kapital, % 2)4,812,67,29,3
Soliditet, %63,473,564,5
Resultat per aktie före utspädning, kr1,032,696,247,91
Eget kapital per aktie, kr86,3586,7285,37
Antal produktionsstartade bostäder, st 330340307
– varav vård- och omsorgsbostäder, st006969
Antal sålda bostäder, st 3)3620202186
Antal bostäder i pågående produktion, st 3)706732724
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, % 3)    556656
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 3)02 1
– varav upptagna i balansräkningen02 1

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 6265755) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q1-2019

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 17 maj 2019 klockan 07:30 (CEST). 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se