Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Delårsrapport januari–september 2021

Regulatorisk information
Fortsatt stark bostads­marknad

Den starka bostads­marknaden med fortsatt hög efterfrågan höll i sig under årets tredje kvartal. Försäljningen i våra projekt är god och vi arbetar fokuserat för att tillvarata den starka marknaden och öka antalet produktionsstarter. Under tredje kvartalet startade vi två nya bostads­rätts­projekt och vi har ett rekordstort antal bostäder i produktion. Den höga produktionstakten bidrar till ökade intäkter och resultat och vi arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi har hög beredskap för planerade tillträden och potentiella förvärv. Vi går nu in i årets sista kvartal med en del utmaningar framför oss, såsom ökade materialkostnader och råvarubrist, men också med goda förutsättningar att fortsätta tillväxten enligt vår utstakade plan. – Carola Lavén, VD                  

Januari–september 2021

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 1 577,6 Mkr (662,0) och rörelseresultatet till 109,3 Mkr (48,8).
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 157,6 Mkr (45,9) och resultat per aktie uppgick till 10,21 kr (2,98).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 69,4 Mkr (–).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 736,6 Mkr (1 398,3) och eget kapital per aktie uppgick till 112,21 kr (90,75).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 570,4 Mkr (594,1).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 425 (184).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 294 (260).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 414,1 Mkr (1 135,2) och rörelseresultatet till 2,9 Mkr (98,0). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 62,4 Mkr (83,5) motsvarande 4,26 kr per aktie (5,46).

Juli–september 2021

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 403,6 Mkr (195,4) och rörelseresultatet till 32,8 Mkr (14,3).
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 37,9 Mkr (13,4) och resultat per aktie uppgick till 2,46 kr (0,87).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 11,0 Mkr (–).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 147 (55).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 85 (93).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 8,3 Mkr (412,2) och rörelseresultatet till −18,6 Mkr (38,9). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −7,7 Mkr (33,0) motsvarande −0,44 kr per aktie (2,15).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Besqab har förvärvat och tillträtt en utvecklings­fastighet i Huddinge med planen att utveckla cirka 70 bostäder.
 • Besqab har avtalat om att förvärva en fastighet i Trollbäcken i Tyresö med plan om att utveckla ett flerfamiljshus med cirka 60 bostäder.
 • Besqab har tilldelats en markanvisning för cirka 100 lägenheter vid Valla torg i Årsta.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1)

jan-sep 
2021
jan-sep 2020 jul- sep
 
2021
jul–sep 2020 okt 2020 – sep 2021 jan-dec 2020
Intäkter, Mkr 1 577,6 662,0 403,6 195,4 1 865,2 949,6
Rörelseresultat, Mkr 109,3 48,8 32,8 14,3 121,3 60,8
Resultat efter skatt, Mkr 157,6 45,9 37,9 13,4 368,5 256,8
Rörelsemarginal, % 6,9 7,4 8,1 7,3 6,5 6,4
Avkastning på eget kapital, %, 2) 12,5 4,4 9,0 4,4 23,5 17,1
Soliditet, % 45,1 62,2 45,1 62,2 45,1 66,2
Resultat per aktie före utspädning, kr 10,21 2,98 2,46 0,87 23,94 16,63
Eget kapital per aktie, kr 112,21 90,75 112,21 90,75 112,21 104,49

Försäljning och produktion

jan-sep 2021  jan–sep 2020 jul-sep 2021 jul–sep 2020 okt 2020– sep 2021 jan–dec 2020
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) 425 184 147 55 804 563
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) 1 459 1 000 1 459 1 000 1 459 1 194
Antal sålda bostäder, st, 4) 294 260 85 93 375 341
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 5) 66 74 66 74 66 65
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 5) 1 1 1 1 1 1
  – varav upptagna i balansräkningen, st 1 1 1 1 1 1


1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads­-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads­-/äganderätter och hyresbostäder sålda till externa investerare.
5) Bostads­-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 10.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0) 8 506 921 80 (konferens-ID: 1572586#) eller online genom denna länk.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 20 oktober 2021 klockan 08:00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.